BESTUUR EN BELEID
BESTUUR
Het bestuur van de stichting WHL bestaat uit:
  • Meke Smeulders, voorzitter.
  • Pim van den Toorn, penningmeester.
  • Marilyn Struwe, secretaris.
  • Annette Raijer, algemeen bestuurslid.
  • Mariette Jansen, secretaris.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting, bovendien wordt de Stichting vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijke handelende bestuursleden. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden als ook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Weet hoe je leeft! is onbezoldigd. De medewerkers (begeleiders e.d.) worden beloond via de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Stichting Weet hoe je Leeft! heeft een Raad van Commissarissen. Zij heeft als taak: toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Commissarissen zijn opgedragen en/of toegekend.

De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal 2 personen. Nu hebben drie personen zitting in de Raad van Commissarissen
  • Nico van Duijn, voorzitter.
  • Jeroen van Aalst, algemeen lid.
  • Hans van Bragt, algemeen lid.
De leden worden benoemd en ontslagen door dezelfde raad. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. De raad van toezicht komt ten minste twee maal per jaar bijeen. Uit de leden van de raad wordt de voorzitter middels onderling besluit toegewezen. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

WTZA
Stichting Weet hoe je Leeft! beschikt over een toelatingsvergunning van de Wtza (Wet toetreding Zorgaanbieders). Aan een toelatingsvergunning zitten voorwaarden verbonden met betrekking tot goede zorg, de interne toezichthouder, de cliëntenraad, correct declareren en een transparante financiële bedrijfsvoering. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de naleving van deze voorwaarden. Doordat wij over deze toelatingsvergunning beschikken kunnen wij naast PGB (PersoonsGebonden Budget) ook Zorg in Natura (ZIN) leveren.

Governancecode Zorg
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen wij zeven principes die breed gedragen worden in de gehele sector. Voor elk principe is een concrete toepassing geschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Meer informatie over de Governancecode Zorg kunt u via deze link vinden.

BELEID Door betere samenwerking, betere budgetbenutting en betere uitwisseling van kennis en ervaringen, willen we zorgen dat Weet hoe je leeft! een veilige en vertrouwde plek in de maatschappij wordt. We willen iedereen met een zorgvraag helpen op weg naar voldoende zelfvertrouwen om te weten dat iedereen uniek is, talenten heeft en er mag zijn. Wij willen een plek in de maatschappij zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, door werk, leren, eten, wonen en ontspannen op één plek aan te bieden. Onze droom is een maatschappelijke ontmoetingsplek te zijn; zowel waar we nu zitten als op termijn ook midden in de stad. Ons theehuis heeft overdag al een soortgelijke functie. ’s Avonds is dit een ideale plek voor sociale activiteiten, ontspannen, spelen en samenzijn. Daarom richten we ons voor nu op een betere bereikbaarheid van onze omgeving.

De volgende stap is een plek elders in Almere. Daar willen wij een onderwijsmogelijkheid en ontmoetingsplek realiseren voor mensen vanaf 18+ met een verstandelijke beperking. Dat is een droom waar we hard aan werken.

Ten slotte: wij nemen onze verantwoordelijkheid als actief lid van de maatschappij en nemen daarom deel aan het maatschappelijk debat rondom zorg en welzijn. Dat doen we vanuit wederzijds respect en aandacht voor elkaars waarden. We zien de unieke krachten én de mogelijkheden tot samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, om zo een visie waarin de deelnemer centraal staat onder de aandacht te brengen.
Kijk hier voor meer informatie over de missie en visie.